MPC5200: enable snooping of DMA transactions on XLB even if no PCI
[karo-tx-uboot.git] / cpu / mpc5xxx / cpu_init.c
index 4a370ff..b7e00b3 100644 (file)
@@ -152,6 +152,10 @@ void cpu_init_f (void)
        /* enable timebase */
        *(vu_long *)(MPC5XXX_XLBARB + 0x40) |= (1 << 13);
 
+       /* Enable snooping for RAM */
+       *(vu_long *)(MPC5XXX_XLBARB + 0x40) |= (1 << 15);
+       *(vu_long *)(MPC5XXX_XLBARB + 0x70) = CFG_SDRAM_BASE | 0x1d;
+
 # if defined(CFG_IPBSPEED_133)
        /* Motorola reports IPB should better run at 133 MHz. */
        *(vu_long *)MPC5XXX_ADDECR |= 1;